Tel. +48 504 93 43 92
poniedziałek - piątek 6:00 - 17:00
sobota 7:00 - 12:00
e-mail: biuro@nikopol.com.pl

Witamy na naszej stronie

Wdrożenie Rozporządzenia RODO

[znacznik]Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klienta.
[znacznik]Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników i współpracowników Klienta odpowiedzialnych za składanie zamówień lub zgłoszonych jako osoby do kontaktów.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Nikopol jako Administrator danych osobowych Klienta, będącego osobą fizyczną (osoba której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

1. Dane dotyczące Administratora:
NIKOPOL Konrad Niklewicz, ul. Bierutowska 41/8, 51-317 Wrocław, NIP 897-168-77-07, REGON 020981643, dane kontaktowe: rodo@nikopol.com.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy (sprzedaży),
b) wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
c) wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:
(I) dla celów marketingowych produktów i usług własnych Administratora,
(II) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
(III) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
a) podmioty wspierające operacyjnie wykonywanie umów, takie jak: obsługa przesyłek i dostaw, podmioty prowadzące działalność pocztowa i kurierską, obsługa faktur i księgowości, obsługa reklamacji i serwis techniczny
b) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowi, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
4. Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
6. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
- żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
- wniesienie skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
7. Podanie danych osobowych Klienta jest wymogiem prawnym i koniecznym związanym z realizacja umowy. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wykonania umowy.


Wersja do pobrania w formacie PDF dostępna RODO

PROMOCJE I NOWOŚCI
Copyright by www.nikopol.com.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
start